Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ogłasza nabór wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny Samorząd, Moduł II skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które w 2014 roku rozpoczęły lub kontynuują proces kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych,
Al. Wyzwolenia 24, pok. 21, w godz. 7.30-15.30, w terminach:

·         Pierwsze półrocze: od dnia 3 marca 2014r. do dnia 30 marca 2014r.,

·         Drugie półrocze: od dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 30 września 2014r.

Środki finansowe, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30 marca 2014r., będą wypłacane do dnia 31 maja 2014r.

Środki finansowe, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30 września 2014r., będą wypłacane do dnia 31 stycznia 2015r.

Do dnia 30 czerwca 2015r., wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

·         dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

·         dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

·         opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona
o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

1.    każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

·         STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

·         STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

·         pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

·         naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

·         naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

·         naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

·         przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

2.    Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 

3.    decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,

 

4.    wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Przypominamy również, że:

·         dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

·         decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (Starosta Powiatu Wałbrzyskiego), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,

·         kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

·         dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,

·         decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Wałbrzychu
tel. 74 66 66 321 lub 74 66 66 322

Wnioski dostępne są  na stronie www.pcpr.walbrzych.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zasady_dotyczace_wyboru_2014.pdf (PDF, 23KB) 2014-03-13 09:19:49 590 razy
2 Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe-2014.pdf (PDF, 28KB) 2014-03-13 09:19:49 600 razy
3 Wniosek Moduł II.zip (ZIP, 13KB) 2014-03-13 09:19:49 603 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 13-03-2014 09:19:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 13-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Zdeb 13-03-2014 09:19:49